wypranella
wypranella

UMOWA O OFERCIE PUBLICZNEJ

Niniejsza Umowa o Ofertę Publiczną (dalej – „Oferta„, „Umowa„), zamieszczona na stronie internetowej https://wypranella.pl/, stanowi oficjalną ofertę


Prywatny przedsiębiorca Godlevska Anastasiia TAX ID 3704712540


Zarejestrowany na Ukrainie (dalej – „Wykonawca„), skierowaną do dowolnej osoby fizycznej lub prawnej (dalej – „Klient”), w celu zawarcia na odległość na warunkach podanych poniżej Umowy o świadczenie usług informacyjnych i doradczych.

 1. Definicja terminów:

1.1. Niniejsza klauzula określa interpretację następujących pojęć, definicji i określeń użytych w niniejszej umowie:

1.1.1. „Usługi informacyjne i doradcze” (dalej w skrócie – „Usługi„) – zestaw usług informacyjnych i doradczych określonych w art. 2 Umowy, które są świadczone przez Wykonawcę na podstawie zgłoszeń otrzymanych od Zamawiającego.

1.1.2. „Wypranella” to serwis informacyjny i doradczy organizowany przez Wykonawcę, który zrzesza Firmy sprzątające i Klientów, pomagając im w nawiązaniu współpracy w zakresie sprzątania mieszkań i lokali.

1.1.3. „Osoba sprzątająca” – osoba fizyczna lub prawna, która świadczy usługi porządkowe, sprzątanie mieszkań i lokali, jest partnerem biznesowym firmy Wypranella. Osoby sprzątające nie są pracownikami ani współpracownikami firmy Wypranella.

1.1.4. „Wniosek” – zamówienie na świadczenie usług sporządzone przez Usługobiorcę w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej (w tym poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na Stronie), określające konkretne rodzaje usług Usługobiorców, które mają być świadczone na rzecz Usługobiorcy, miejsce świadczenia usług, a także termin, w którym usługi mają być świadczone.

1.1.5. „Serwis” – strona internetowa Wypranelli znajdująca się w domenie internetowej: https://wypranella.pl/, a zarządzane przez Wykonawcę.

1.1.6. „Umowa„, „Oferta” – dokument opublikowany na Stronie w Internecie, który reguluje relacje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w procesie świadczenia usług.

1.2. Wszelkie definicje, określenia i terminy niezdefiniowane w niniejszym dziale należy interpretować w znaczeniu określonym przez obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku braku takiej definicji – w ich zwykłym znaczeniu.

 1. Przedmiot oferty:

2.1. Na warunkach określonych w niniejszej Ofercie Zamawiający powierza i opłaca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na żądanie usług informacyjnych i doradczych w zakresie wyboru osób, które będą świadczyć usługi sprzątania na rzecz Zamawiającego (zwanych dalej Sprzątaczem) oraz organizacji zawarcia umowy o sprzątanie pomiędzy Sprzątaczem a Zamawiającym.

2.2. Wypranella nie świadczy usług sprzątania. Usługi sprzątania świadczone są przez partnerów biznesowych Wypranelli (Osoby sprzątające) na podstawie umowy zawartej z Klientem. Osoby sprzątające posiadają niezbędne zezwolenia i świadczą usługi samodzielnie (osobiście lub za pośrednictwem pracowników lub usługodawców). Spory związane z realizacją umowy o sprzątanie, w szczególności dotyczące praw konsumenta, będą rozstrzygane bezpośrednio pomiędzy Klientami a Sprzątaczami.

 1. Warunki przyjęcia oferty:

3.1. Niniejsza Umowa jest jawna zgodnie z wymogami prawa polskiego, a jej warunki są takie same dla wszystkich Klientów. Bezwarunkowe przyjęcie warunków Umowy jest równoznaczne z przyjęciem niniejszej oferty, dla której Wykonawca publikuje niniejszą Umowę.

3.2. Osoba ta nabywa ogólne prawa i obowiązki Klienta od momentu przyjęcia Oferty. Przyjęcie niniejszej Oferty stanowi zapłatę przez Klienta za Usługi za pośrednictwem Serwisu Wypranella.

3.3 Przyjęcie niniejszej Oferty oznacza pełne zapoznanie się Klienta z warunkami niniejszej Umowy przed podpisaniem przez Strony dwustronnej pisemnej umowy na warunkach określonych w niniejszej Ofercie.

 1. Obowiązki wykonawcy:

4.1 Świadczyć Usługi po akceptacji niniejszej Oferty przez Klienta zgodnie z warunkami niniejszej Oferty.

4.2. Terminowe przetwarzanie Zgłoszeń przesłanych przez Klienta.

4.3. Zachowanie poufności informacji otrzymanych od Klienta .

 1. Obowiązki zamawiającego:

5.1.Zapłata za Usługi wynikające z niniejszej Umowy w wysokości i w sposób określony warunkami niniejszej Umowy.

5.2. Zapewnienie Klientom dostępu do miejsc świadczenia usług sprzątania oraz nie przeszkadzanie w świadczeniu usług sprzątania.

 1. Procedura świadczenia usług:

6.1. Aby otrzymać usługi, Klient sporządza i wysyła za pośrednictwem Serwisu wniosek, który jest rozpatrywany przez Wykonawcę w możliwie najkrótszym czasie.

6.2.W wyniku rozpatrzenia wniosku Wypranella przyjmuje go do realizacji lub odmawia jego realizacji.

6.3. Wypranella świadczy usługi informacyjno-doradcze oraz umożliwia zawarcie umowy o sprzątanie pomiędzy Klientem, a Klientem poprzez wysłanie zamówienia bezpośrednio do Klienta. Za potwierdzenie wykonania Usługi Wypranelli uznaje się umowę zawartą pomiędzy Klientem a Wypranellą (w tym ustnie).

6.4. Usługę sprzątania uważa się za zamówioną, gdy Klient zamówi ją za pośrednictwem Strony internetowej. W momencie potwierdzenia przez Sprzątacza wykonania usługi, Klient zawiera z nim odrębną umowę o świadczenie usług sprzątania. Wypranella nie świadczy usług sprzątania i nie jest stroną umowy z Klientem.

6.5. Rezygnacja z zamówionej usługi sprzątania to sytuacja, w której Sprzątacz odpowiedział na zgłoszenie, którego wykorzystania Klient następnie odmawia. W przypadku anulowania zgłoszenia do usługi na wniosek Klienta, Wypranella zostanie obciążona opłatą za anulowanie.

6.6. Gdy Gliniarz poinformuje Klienta o przybyciu na miejsce świadczenia usług sprzątania, a Klient lub osoby, dla których zamówiono usługi, nie udostępnią Gliniarzowi miejsca świadczenia usług, Zgłoszenie uważa się za anulowane. Czasami Czyściciel może anulować zamówienie. Należy pamiętać, że Wypranella nie ponosi odpowiedzialności za takie sytuacje.

6.7. Po przybyciu Klienta do miejsca świadczenia usługi i wysłaniu zawiadomienia o swoim przybyciu, Wypranella może rozpocząć naliczanie dodatkowej opłaty za oczekiwanie Klienta według stawek Wypranelli.

6.8. Jeżeli Klient zamówił usługi sprzątania przy pomocy firmy Wypranella i spowodował uszkodzenie sprzętu, firma sprzątająca ma prawo żądać od Klienta kary w wysokości 700 zł oraz dochodzić odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wysokość kary. Jeżeli Klient nie zapłaci kary lub nie naprawi szkody, Wypranella może wystąpić z roszczeniem w imieniu Klienta.

 1. Koszt usług i tryb płatności:

7.1 Cena Umowy jest sumą wszystkich Usług świadczonych w ramach Umowy. Cena może zawierać podatki, jeśli są one wymagane przez prawo.

7.2. Płatność za Usługi odbywa się na zasadzie przedpłaty, w walucie narodowej Polski – PLN, na rachunek bieżący Wykonawcy za pośrednictwem Serwisu. Wpływ środków na rachunek bieżący Usługodawcy jest podstawą do rozpoczęcia świadczenia Usług.

7.3. Świadczone usługi są indywidualnym zamówieniem Klienta, w związku z czym środki wpłacone na poczet Usług nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych przez polskie prawo.

7.4. W przypadku płatności za pośrednictwem Serwisu, Wypranella otrzymuje płatność i przekazuje pieniądze Klientowi, z wyłączeniem prowizji i podatków zgodnie z przepisami prawa.

7.5. W przypadku płatności za usługi sprzątania za pośrednictwem Serwisu , Wypranella nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty płatności osób trzecich (np. operatorów komórkowych, opłat bankowych, opłat za usługi płatnicze). Usługodawcy ci mogą pobierać dodatkowe opłaty przy przetwarzaniu płatności. Wypranella nie ponosi odpowiedzialności za takie opłaty. Metoda płatności może również podlegać dodatkowym warunkom nałożonym przez odpowiedniego zewnętrznego dostawcę usług płatniczych. Prosimy o zapoznanie się z tymi warunkami przed skorzystaniem z metody płatności.

7.6. Wypranella jest odpowiedzialna za działanie Serwisu. W celu uzyskania wsparcia prosimy o kontakt z nami pod adresem: wypranella@gmail.com. Wypranella odpowiada na zapytania wysłane pocztą elektroniczną w ciągu jednego tygodnia roboczego.

 

 1. Odpowiedzialność stron:

8.1. Ponieważ Wypranella jest jedynie środkiem komunikacji pomiędzy Klientami a Klientami oraz świadczy usługi informacyjne i doradcze, Wypranella nie gwarantuje i nie odpowiada za jakość usług sprzątania świadczonych przez Klientów.

8.2. Wypranella umożliwia przekazywanie zgłoszeń do odpowiednich firm sprzątających, ale Wypranella nie świadczy usług sprzątania ani usług porządkowych. Strona internetowa Wypranelli służy do organizacji świadczenia usług porządkowych.

8.3. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy i zwrotu nie dotyczy zamówień złożonych za pośrednictwem Wypranelli.

8.4. Wypranella nie gwarantuje, że dostęp do Serwisu będzie nieprzerwany lub wolny od błędów. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów w oprogramowaniu, Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby je jak najszybciej usunąć, jednak działanie Serwisu może być ograniczone z powodu sporadycznych błędów technicznych.

8.5. Wypranella, jej przedstawiciele, dyrektorzy i pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które Klient może ponieść w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług sprzątania przez Klienta.

8.6. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie i/lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej, które powstały po zawarciu niniejszej Umowy w wyniku nadzwyczajnych zdarzeń, których Strony nie mogły przewidzieć ani którym nie mogły zapobiec za pomocą rozsądnych środków (siła wyższa).

8.7. Wykonawca ma prawo do przerwania świadczenia Usług, jeżeli Zamawiający nie wykonuje należycie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

 

 1. Dodatkowe warunki:

9.1. Wykonawca z własnej inicjatywy i bez porozumienia z Zamawiającym, uwzględniając warunki niniejszej Umowy, może zaangażować do realizacji określonych rodzajów i ilości Usług osoby trzecie: podwykonawców, inne osoby / specjalistów.

9.2. Zamawiającemu zabrania się wywierania jakiegokolwiek wpływu na Klientów, a także pracowników, osoby i specjalistów zaangażowanych przez Wykonawcę do świadczenia usług w ramach Umowy, lub angażowania ich we własną działalność, w tym zawierania umów partnerskich, umów o dzieło i/lub usług, umów o pracę/umów o dzieło, umów cywilnoprawnych, lub w inny sposób współpracować z nimi bez pisemnej zgody Wykonawcy.

9.3. Korzystając z serwisu Wypranella, Klient ma obowiązek przestrzegać warunków niniejszej Umowy i szanować Klientów, którzy oferują swoje usługi za pośrednictwem Wypranelli. Wykonawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, zakończenia świadczenia Usług bez zwrotu kosztów w przypadku złośliwego działania Klienta, np. opóźnienie w zapłacie za świadczenie usług sprzątania, oszustwo, brak szacunku dla Klientów itp.

 

 1. Postanowienia końcowe:

10.1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą przyjęcia Oferty przez Zamawiającego i obowiązuje do czasu pełnego wykonania przez Strony zobowiązań wynikających z Umowy.

10.2. Strony zastrzegają sobie prawo do rozwiązania Umowy w przypadku niewypełnienia warunków Umowy przez drugą Stronę poprzez powiadomienie drugiej Strony. Klient ma prawo odmówić wykonania Usług w każdym czasie, a koszt opłaconych Usług nie podlega zwrotowi.

10.3. Wszelkie spory i nieporozumienia powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozwiązywane w drodze negocjacji lub na drodze sądowej zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.

10.4. W trakcie korespondencji pomiędzy Stronami związanej z wypełnieniem warunków niniejszej Umowy, Strony mogą wymieniać pisma i inne dokumenty, pocztę elektroniczną (e-mail), poprzez komunikatory internetowe Telegram/Viber/WhatsApp.

10.5. Zawierając niniejszą umowę, Strony wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych określonych w niniejszej umowie lub przekazanych w trakcie jej realizacji, a także na umieszczenie tych danych osobowych we własnych bazach danych osobowych (jeśli takie istnieją) w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z prawem polskim.

10.6.Wykonawca ma prawo do jednostronnej zmiany Umowy poprzez publikację zmian na Stronie Internetowej Wykonawcy. Zmiany Umowy wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie Internetowej Wykonawcy, chyba że przy ich publikacji zostanie dodatkowo wskazana inna data wejścia w życie.

 1. Wymagania:

WYPRANELLA

Grzybowska 62 ; 00-855 Warszawa

wypranella@gmail.com

+48 602 66 00 20

Usługi Wykonawcy nie podlegają licencjonowaniu.

Usługi Wykonawcy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Data wejścia w życie: 10.09.2022